PRIVACYBELEID Schildersbedrijf Brandhoff

Deze Privacyverklaring is van kracht met ingang van 14 MEI 2022.

Schildersbedrijf Brandhoff, gevestigd aan Beekhuizerzand 8, 3823 ZE Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Beekhuizerzand 8
3823 ZE Amersfoort
06 – 52 36 28 30
info@schildersbedrijfbrandhoff.nl
www.schildersbedrijfbrandhoff.nl

Het bewaken van uw privacy en het zorgdragen voor naleving van de bepalingen die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vinden wij erg belangrijk. Hieronder valt het zorgvuldig omgaan met uw (persoons)gegevens.

Dit zijn de gegevens die wij van u ontvangen:

  1. Naam en adresgegevens
  2. Contactgegevens
  3. Bankrekeningnummer

Deze gegevens hebben wij nodig voor het opmaken van een offerte, om contact met u op te nemen en te controleren of uw betalingen bij ons zijn binnengekomen. Wij hebben uw gegevens in ons bezit tot het moment waarop beide partijen aan alle verplichtingen hebben voldaan. Mocht het niet tot een overeenkomst leiden, dan houden wij uw gegevens in ons bezit tot de datum waartegen ons aanbod aan u is komen te vervallen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Schildersbedrijf Brandhoff bewaart uw persoonsgegevens nooit langer dan dat nodig is in het kader van het doel waarvoor de informatie wordt verwerkt. Wij zullen de gegevens bewaren zo lang er een geldige reden is om uw persoonsgegevens te bewaren, bijvoorbeeld vanwege wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen of om onze overeenkomsten ten uitvoer te leggen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Schildersbedrijf Brandhoff verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor dezelfde goede bescherming van uw persoonsgegevens als bij ons. Schildersbedrijf Brandhoff blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Schildersbedrijf Brandhoff gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden onder andere uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schildersbedrijf Brandhoff en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Het een en ander betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere partij te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@schildersbedrijfbrandhoff.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie ter bescherming van uw privacy uw pasfoto en andere vertrouwelijke nummers onleesbaar. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiligen
Schildersbedrijf Brandhoff neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via Info@schildersbedrijfbrandhoff.nl.

Klachten
Schildersbedrijf Brandhoff wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in onze Privacyverklaring
Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen en datzelfde geldt voor elke andere specifieke privacyverklaring. Wanneer we wijzigingen in deze Privacyverklaring aanbrengen, voegen we bovenaan deze Privacyverklaring een nieuwe datum toe.